Hoolekogu 28.09.2022 koosoleku protokoll

LAEVA PÕHIKOOLI HOOLEKOGU KOOSOLEK

Toimumise aeg: 28.09.2022 kell 18:00
Osalejad: Jaanika Rehemaa, Astrid Kukk, Karmen Kukk, Janek Hoffmann, Reliia Käro, Cätriin Kalaver, Caspar Orion
Puudusid: Nele Rammi, Tiina Peterson
Kutsutud: Tiina Luige
Koosoleku juhataja: Karmen Kukk
Protokollija: Reliia Käro

PÄEVAKAVA: 
1. Ülevaade möödunud õppeaastast
2. 2022/23 õppeaasta: inimesed; plaanid; tegevused
3. Kooli päevakavast, õppekavast, arengukavast
4. Jooksvad küsimused, mured, rõõmud


1.    Direktor andis ülevaate möödunud õppeaasta tegevuste kohta: 

a.    KiVa programm, õppevahendite olemasolu, ruumide hetkeolukord ja tehtud uuendused, personali koosseis, koroona olukord eelneval õppeaastal ja koolitöö toimimine.
b.    Murekohaks olid ja on ka hetkel keerulised õpilastevahelised suhted ja käitumisprobleemid.
c.    Koolikiusamise osas ei ole olukord paremaks läinud ja see on teema, millel peab fookust hoidma.

2.    2022/23 õppeaasta: inimesed, plaanid, tegevused

a.    Kooli õpilaste arv on suurenenud, hetkel õpib koolis 50 õpilast. Sellel õppeaastal 9-ndat klassi ei ole. 
b.    Infoks, et kooli kodulehele tuleb edaspidi ka lasteaia info. Hoolekogul on ettepanek lisada kodulehele ülesse ka lasteaia sündmuste kalender kuni detsembri lõpuni. Samuti paluti hoida ajakohasena kooli sündmuste kalender kõigi võimalike ürituste kohta ja kui kuupäev mõne ürituse osas on veel lahtine, siis oleks hea lisada esialgne info toimumisaja kohta nädala(te) täpsusega.
c.    Anti ülevaade kooli ametikohtade täituvusest ja uutest töötajatest. Logopeedi ja psühholoogi ametikoht on hetkel täitmata.
d.    Uuest õppeaastast on hommikul bussitransport korraldatud Kärevere lastele.
e.    Koolipäeva algus uuest õppeaastast on kell 8:30.
f.    Lasteaias pole õppejuhi kohta, neid kohustusi täidab Merle Raiküla. Hoolekogu ettepanek on luua lasteaeda õppejuhi ametikoht, et oleks ülesanded ja vastutusalad selgelt piiritletud ning vajadusel teaksid asutuse töötajad/ lapsevanemad, kelle poole pöörduda.

3.    2023 vaade õppeaastasse – inimesed, tegevused, plaanid, kooli ja lasteaia liitumine, ühine arengukava:

a.    Uue arengukavaga tegeletakse, eesmärk on 2022. aasta lõpuks uus arengukava valmis jõuda. 
b.    Õppekava (kodukorra) uuendamine on käsil ja plaanis on ka õpilasi selle koostamisse rohkem kaasata.
c.    Sellel õppeaastal korraldatakse eelkool novembrist kuni aprillini.
d.    Huviringid – hoolekogul on ettepanek, et kui ringide kohta infoleht õppeaasta alguses koju saata, siis palun edastada täielik info, et oleks võimalik otsus langetada - mis päeval hakkab ring toimuma ja mis kellaajal, kas trenn on tasuta või tasuline. Info on vajalik selleks, et kirja saaksid just need trennid, kuhu lapsed saavad ka reaalselt minna ning vanemad teaksid ühtlasi arvestada trennide/ringide võimalike kulutustega.
e.    Koolipoolne tagasiside, et korraldatud sügisene Perepäev õnnestus hästi.
f.    Vajalik on moodustada uus hoolekogu seoses lasteaia liitumisega. Hoolekogu koosseisu kinnitab lastevanemate koosolek. 
g.    Lastevanemate koosolek on planeeritud korraldada 20.okt kell 18.
h.    Hoolekogu ettepanek on kasutada paremini ära looduskeskkonda ja tuua rohkem looduse temaatikat kooli igapäeva õppetöösse - Palupõhjas Jõmmuga sõit lastele, Palupõhja looduskooli ja selle võimalustega tutvumine, matkaraja külastus erinevatel aastaaegadel. Eesmärk võiks olla igapäevase õppetöö lastele huvitavamaks ja mitmekesisemaks tegemine.
a.    Hoolekogul on ettepanek ettevõtlusnädal koolis korraldada ja tutvustada erinevaid ettevõtlusi ja ameteid. 

4.    Jooksvad küsimused, mured, rõõmud

a.    Tehti ettepanek lisada hoolekogu esimehe kontakt kodulehele, et vajadusel teaksid lapsevanemad võtta ühendust. Paluti ka parandada vead hoolekogu koosseisu infos -kes on lastevanemate esindajad, kes ettevõtte esindaja jms. 
b.    Eelmisel õppeaastal tehti ettepanek kooli välisvalgustust parandada. Direktorilt saadud info, et midagi selles osas on ära tehtud aga antud info vajab täpsustatamist. 
c.    Kool on alustanud ettevõtliku kooli programmiga. Hoolekogu ettepanek edastada lastevanematele info oma laste tegemiste kohta – just mini-mini firmaga seoses. Samuti tehti ettepanek kõikidele kooli õpilastele tutvustada antud programmi, et ka teised võimalikud huvilised saaksid projekti soovi korral kaasatud. 
d.    Hoolekogul on ettepanek lastevanemate koosolek teha 2 korda aastas – sügisel ja kevadel.
i.    On tulnud ühelt lapsevanemalt negatiivne tagasiside selles osas, et lõunapausi aeg on tõstetud varasemaks. Teha küsitlus lõuna kellaaja osas, et selgitada välja, kas lõunapausi aeg on sobilik või see vajaks muutmist. 
j.    On tulnud tagasiside lastevanematelt ja ka hoolekogu liikmetelt, et kooli õpilased suitsetavad e-sigarette tulles sööklast. Samuti on info, et e-sigarette on suitsetatud kooli territooriumil. Tehtud ettepanek antud teema osas õpilasi rohkem teavitada e-sigareti võimalikest terviseriskidest ja kooli korrast. 

Karmen Kukk
Hoolekogu esimees
/Allkirjastatud digitaalselt/

Reliia Käro
Protokollija
/Allkirjastatud digitaalselt/
 

Avaldatud 03.11.2022. Viimati muudetud 03.11.2022.