Kooli põhiväärtused, missioon, visioon

Kooli missioon

Laeva põhikooli missiooniks on pakkuda kaasaegses õpikeskkonnas igale õpilasele võimalus õppida vastavalt tema võimetele ja toetada õpilaste igakülgset arengut.
 
Kooli visioon

Laeva Põhikooli visiooniks on olla kodulähedane  põhikool, kus on loodud võrdsed võimalused iga õppija mitmekülgse arengu toetamiseks ja väärtushinnangute kujundamiseks, olles samas piirkonnas kultuuri, vaimsuse ja traditsioonide kandjaks.

 

Õppetegevuse peamised väärtused

TURVALISUS Õpilane ja õpetaja tulevad kooli rõõmuga, me hoolime üksteisest ja suhtume lugupidavalt kaaslastesse.

KOOSTÖÖ Me tegutseme koos ühise eesmärgi nimel, igaühel on julgus oma arvamus välja öelda ning oleme tolerantsed üksteise suhtes.

TRADITSIOONID Suhete hoidmine erinevatel tasanditel, saavutatu lugupidamine ja põlvkodade järjepidevus. 

KVALITEET Väga hea õpikeskkond, erivajadustega õpilaste arengu toetamine, süsteemsus ja pidevõpe.

Avaldatud 08.06.2018. Viimati muudetud 20.09.2021.