Kooli päevakava

 1. Päevakava sätestab koolipäeva vältel toimuvate õppetegevuse ning kooli õppekava toetavate õppekavaväliste tegevuste (edaspidi huviringid) järjestust ja ajalist kestust.
 2. Päevakava täitmisel lähtutakse kehtivatest tervisekaitsenõuetest kooli päevakavale ja õppekorraldusele.
 3. Koolimaja uksed avatakse igal tööpäeval kell 7.30 ja suletakse hiljemalt kell 16.30.
 4. Üldjuhul on koolimaja nädalavahetustel suletud. 
 5. Õppetunnid algavad 8.30 ja toimuvad tunniplaani alusel. 
 6. Õppetunni pikkuseks on 45 minutit.
 7. Vahetunni pikkuseks on 10 minutit.
 8. Söögivahetund kestab 35 minutit. 
 9. Õppetundide ajad: 

  1. tund 8.30 – 9.15
  Aktiivne vahetund
  2. tund 9.35 - 10.20
  3.tund 10.30 - 11.15 
  Koolilõuna 
  4.tund 11.50 - 12.35
  5.tund 12.45 - 13.30 
  6.tund 13.40 - 14.25 
  7.tund 14.35 – 15.20
 10. Õppetundide läbiviimine toimub tunniplaani alusel. Tunniplaan on päevakava osa, mis koostatakse lähtuvalt riiklikes õppekavades sätestatud õpilase nädalakoormusest, riikliku õppekava alusel koostatud kooli õppekavas olevast tunnijaotusplaanist, õppeainete raskusest ning eeldatavatest õpitulemustest.
 11. Tunniplaan kehtestatakse eraldi haldusdokumendina ja avalikustatakse eKoolis ja kooli kodulehel.
 12. Muudatused tunniplaanis seoses asendustundidega, klassi- ja kooliväliste üritustega teeb direktor. Õpilastele teatab sellest klassijuhataja.
 13. Pikapäevarühm tegutseb esmaspäevast reedeni 12.45 – 15.20
 14. Pikapäevarühm töötab oma töökorralduse ja päevakava alusel, mis on kinnitatud eraldi haldusdokumendina.
 15. Õppetundide järel on õpilastel võimalus osaleda huviringide tegevuses. Huvitegevus toimub vastavalt tunniplaanile kell 12.45 – 15:20. Huviringide tunniplaan on avalikustatud kooli kodulehel.
 16. Õpiabitunnid, järelevastamine või õpetaja poolt määratud koolis viibimise kohustus koos määratud tegevusega toimub pärast õppetunde aineõpetaja poolt määratud või aineõpetajaga kokkulepitud ajal. Õpilastel on võimalus saada ainealast konsultatsiooni õpetajale kinnitatud konsultatsioonitunni ajal. Ajad avalikustatud kooli koduleheküljel.
 17. Õppekava toetavad tegevused väljaspool kooli, nagu õppekäigud, võistlused ja olümpiaadid kooskõlastatakse direktoriga. 
 18. Klassivälised õpilasüritused lõpevad hiljemalt kell 21.00. 
 19. Õhtuste ürituste ajal vastutab koolimaja ukse sulgemise, korrapidamise ja turvalisuse eest ürituse korraldaja.
 20. Muudatustest päevaplaanis teavitatakse eelnevalt  e-kooli kaudu, samuti koolipäeva jooksul suuliselt klassides või kirjalikult kooli stendidel.
Avaldatud 12.06.2018. Viimati muudetud 05.12.2023.