Hoolekogu 10.04.2023 koosoleku protokoll

Toimumise aeg: 10.04.2023 kell 17:30. Lõppes kell 20:00.
Osalejad: Astrid Kukk, Karmen Kukk, Tiina Peterson, Janek Hoffmann, Maike Meos, Marge Prigo, Margit Loitloo, Caspar Orion, Jaanika Rehemaa 
Puudusid: Cätriin Kalaver ja Reliia Käro
Kutsutud: Tiina Luige
Koosoleku juhataja: Karmen Kukk
Protokollija: Margit Loitloo

PÄEVAKAVA:

1)  Laeva Põhikooli direktori Tiina Luige info jagamine.
2)  Laeva Põhikooli õpetajate vabade ametikohade täitmise avaliku konkursi läbiviimise kord.
3)  Lapsevanemate pöördumised.
4)  Arutelu päevakajalistel teemadel.


ARUTLETUD TEEMAD

1)    Tiina Luige andis ülevaate eelarve teemal. Koolimaja juurde on paigaldatud valvekaamerad. Tulemas on kooli klassiruumide põrandate vahetus, elektri juhtmestiku vahetus, lasteaia välistreppide ehitus. Toetusrahade eest on soetatud kooli 3D-printer. „Hea hariduse fondi“ kaudu on saadud rahastus erinevatele projektidele (õppelaager jne). Ukraina õpilastele on toetuste kaudu rahastatud eritunnid (eesti keel, matemaatika).
Lasteaed on juuli kuus suletud. Juulis lasteaeda vajavad lapsed saab viia valvelasteaeda (lepitakse lapsevanematega eraldi kokku). 

2)    Vaadati üle Laeva Põhikooli õpetajate vabade ametikohtade konkursi korraldamise kord. Direktor teeb vajalikud muudatused ja saadab hoolekogule e-mailile ülevaatamiseks hiljemalt 20.aprilliks. Hoolekogul on aega 3 tööpäeva vastuväideteks (kuni 25.04). 

3)    Arutleti lapsevanema pöördumist kooli toidukorra ajastamise osas (söögiaeg väidetavalt liiga vara). Tehti ettepanek korraldada selleteemaline küsitlus õpilaste seas, mille läbiviijaks on Õpilasesindus. Arutleti ka lapsevanemate pöördumist toiduvaliku osas.

Arutleti lapsevanema pöördumist lasteaiast puudumisest teatamise kohta.

Arutleti lapsevanema pöördumist seoses lasteaialaste väljasõitudega. Pöörati tähelepanu asjaolule, et lastele see väga meeldib ja seda võiks teha tihedamini. 

4)    Arutleti täide esinemise probleemi üle.

Arutleti õpetajate mure üle tegeleda probleemsete lastega, soovist leida lisaruumi (rahunemisruum). 

Tehti ettepanek tunnustada meie kooli ja lasteaia tublisid õpetajaid.

Vaadati üle eelmise koosoleku protokoll ning leiti üheskoos, et nii mõnigi eesmärk on täidetud.

Anti ülevaade hoolekogu liikmete koolitusest, milles osales 4 hoolekogu liiget. Lepiti kokku, et hoolekogu esimees saadab koolituse materjali kõigile hoolekogu liikmetele tutvumiseks. 

Hoolekogu tundis muret, kuna koolil ega lasteaial ei ole kehtivat arengukava. Kooli direktori sõnul on see koostamisel. Arutleti arengukava ülevaatamise üle. Otsustati, et direktor saadab hoolekogu esimehele 2 nädala pärast (24.04) uue arengukava ning seejärel lepime kokku uue hoolekogu kohtumise mai alguses arengukava ülevaatamiseks ja oma poolse sisendi andmiseks. 

Karmen Kukk

Hoolekogu esimees

/Allkirjastatud digitaalselt/

Margit Loitloo

Protokollija

/Allkirjastatud digitaalselt/
 

Avaldatud 18.10.2023. Viimati muudetud 18.10.2023.