Hoolekogu 06.12.2022 koosoleku protokoll

LAEVA PÕHIKOOLI HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL

Toimumise aeg: 06.12.2022 kell 18:00
Osalejad: Astrid Kukk, Karmen Kukk, Tiina Peterson, Janek Hoffmann, Cätriin Kalaver, Maike Meos, Marge Prigo, Margit Loitloo
Puudusid: Caspar Orion, Jaanika Rehemaa ja Reliia Käro
Kutsutud: Tiina Luige
Koosoleku juhataja: Karmen Kukk
Protokollija: Margit Loitloo

PÄEVAKAVA:

1) Hoolekogu esimehe valimine.
2) Lasteaia ja kooli kodukorrad.
3) Arengukava suundade arutamine.
4) Eelarvest.
5) Info ja jooksvad küsimused

ARUTLETUD TEEMAD

1) Hoolekogu esimees õppeaastal 2022/2023 on Karmen Kukk ja aseesimees Margit Loitloo. Hääletus oli üksmeelne.

2) Tiina Luige andis ülevaate lasteaia ja põhikooli kodukorra muudatustest. Lasteaias päeva toidukorra maksumuse suurenemine ja kolmanda lapse lasteaiakoha tasust vabastamine. Otsustati, et hoolekogu liikmed saavad kooli uue kodukorraga tutvuda ja seejärel edastada oma ettepanekud e-kirja teel hiljemalt 09.12.2022.

3) Tehti ettepanek koostada arengukavaga töötamiseks töörühm/mõttetalgud.

4) Tiina Luige andis ülevaate 2023.a. esitatud eelarvest. Õpetajate ja õpetaja abide palgatõusust. Eelarvest on küsitud raha lasteaia välistreppide remondiks ja põhikooli valvekaamerate soetamiseks.

Tiina Luige andis ülevaate lisarahastusest, mille saamiseks esitati taotlused Tartu valla poolt rahastatavasse „Hea hariduse fondi“. Toetatud projektiraha abil saab põhikool Loodusmaja külastused ja Vaimse tervise koolituse. Lasteaia poolelt ühtegi projekti ei esitatud.

5) Tiina Luige andis ülevaate kooli matemaatika õpetaja puudumisest. Alates II trimestrist annab ise neid tunde.

Probleemiks on lasteaias õppejuhi ametikoha puudumine.

Arutleti lasteaeda tugiisiku otsimist ja laste käitumishäiretega tegelemise üle.

Tehti ettepanek märkida ürituste reklaamile, mis vanusest alates lapsi oodatakse ja soovitati, et lasteaed ja põhikool võiks paremini läbi mõelda, milliseid üritusi on mõistlik koos teha ja milliseid mitte. Näiteid on nii headest, kui ka halbadest valikutest.

 

Karmen Kukk

Hoolekogu esimees

/Allkirjastatud digitaalselt/

Margit Loitloo Protokollija

/Allkirjastatud digitaalselt/

Avaldatud 02.01.2023. Viimati muudetud 02.01.2023.