Pikapäevarühma päevakava

Pikapäevarühma töökorraldus ja päevakava

1.  Pikapäevarühma kasvataja planeerib pikapäevarühma töö poolaastate kaupa , esitab selle direktorile kinnitamiseks ja tagab pikapäevarühma päevakava täitmise

2. Pikapäevarühma kasvatustöö arvestust peab kasvataja «Kasvatusrühma päevikus».

 3. Pikapäevarühma töö planeerimisel ja korraldamisel juhindub kasvataja kooli õppe- ja kasvatustegevuse üldistest eesmärkidest, pikapäevarühma õpilaste vanuselistest ja individuaalsetest iseärasustest, nende kodustest tingimustest ning lastevanemate (eestkostjate) ja õpilaste põhjendatud soovidest, samuti transpordivõimalustest.

 4. Pikapäevarühm moodustatakse I – IV klassi õpilastest. Rühma täituvus on kuni 24 õpilast. Vabade kohtade olemasolul võivad  pikapäevarühma tööst osa võtta ka õpilased, kes kasutavad koolis käimiseks õpilasliini bussi.

5. Õpilane võetakse pikapäevarühma lapsevanema (eestkostja) kirjaliku avalduse alusel. Avaldus tuleb esitada hiljemalt 5.septembriks kooli direktorile.

6. Pikapäevarühm töötab esmaspäevast neljapäevani.

7. Ajakava:

11.40 - 12.05

Lõunasöök

12.05 - 12.45

Organiseeritud tegevus, Liikumismängud õues (Puhkus)

12.55 - 13.40

Koduste ülesannete täitmine, arendav tegevus

13.40 - 13.50

Vahetund-puhkus

13.50 - 14.15

Koduste ülesannete täitmine, vaba aja sisustamine

14.15 – 14.25

Vahetund-puhkus

14.25 – 15.10

Koduste ülesannete täitmine, vaba aja sisustamine, õpilaste saatmine koju

 

Pikapäeva rühma õpetaja suunab huviringides osalevad  õpilased huviringidesse vastava huviringi tegevuse toimumise ajaks.

 

Avaldatud 12.06.2018. Viimati muudetud 12.09.2022.