Õppetegevus

Õppeaasta eesmärgid


Õppe- ja kasvatuse eesmärgid 2020/2021õa

Juhtimine ja eestvedamine
Kooli tegevuses kehtivate õigusaktide järgimine.
Õpilasesinduse kaasamine kooli tegevusse.

Personali juhtimine
Arendada õpetajate omavahelist koostööd meeskonnatööna.
Luua võimalused personalile digiõppe võimaluste mitmekülgsemaks kasutamiseks õppeprotsessi kaasajastamiseks.

Ressursside juhtimine
Liikuma Kutsuva Kooli õuevahetundide ja ainetundide õppevahendite soetamine.                                                                     IT tehnilise baasi töökindluse tagamine ja arendamine.

Kooli ajaloo jäädvustamine. Kooli juubeliüritused.

Õppe-ja kasvatustöö
Õppekavas esitatud üld- ja valdkonnapädevuste ning  õpitulemuste saavutamine.

Tugiteenuste ja tugiõppe efektiivsuse tõhustamine.

Õpimotivatsiooni tõstmine. Uute võimaluste loomine tunnustamiseks.

Projektõppe rakendamine õppe-ja kasvatustöös.
Õppe- ja huvitegevuse lõimimine ja arendamine.

Koostöö huvigruppidega
Kooli vilistlaste kaasamine kooliellu. 

Koostöö arendamine ühendvalla koolidega, Laeva piirkonna allasutustega.

Kooli tegemiste kajastamine meediakanalite kaudu. 

Rahuloluküsitlused.                                       

 

Õppe- ja kasvatuse eesmärgid 2020/2021õa

Juhtimine ja eestvedamine
Kooli tegevuses kehtivate õigusaktide järgimine.
Õpilasesinduse kaasamine kooli tegevusse.

Personali juhtimine
Arendada õpetajate omavahelist koostööd meeskonnatööna.
Luua võimalused personalile digiõppe võimaluste mitmekülgsemaks kasutamiseks õppeprotsessi kaasajastamiseks.

Ressursside juhtimine
Liikuma Kutsuva Kooli õuevahetundide ja ainetundide õppevahendite soetamine.                                                                     IT tehnilise baasi töökindluse tagamine ja arendamine.

Kooli ajaloo jäädvustamine. Kooli juubeliüritused.

Õppe-ja kasvatustöö
Õppekavas esitatud üld- ja valdkonnapädevuste ning  õpitulemuste saavutamine.

Tugiteenuste ja tugiõppe efektiivsuse tõhustamine.

Õpimotivatsiooni tõstmine. Uute võimaluste loomine tunnustamiseks.

Projektõppe rakendamine õppe-ja kasvatustöös.
Õppe- ja huvitegevuse lõimimine ja arendamine.

Koostöö huvigruppidega
Kooli vilistlaste kaasamine kooliellu. 

Koostöö arendamine ühendvalla koolidega, Laeva piirkonna allasutustega.

Kooli tegemiste kajastamine meediakanalite kaudu. 

Rahuloluküsitlused.