Õppetegevus

Õppeaasta eesmärgid


Õppe- ja kasvatuse eesmärgid 2021/2022õa


Juhtimine ja eestvedamine
Kooli arengukava väljatöötamine.
Ametijuhendite kaasajastamine.

Personali juhtimine
Koostööpäevade läbiviimine personali liitmiseks.
Koostöö arendamine teiste väikekoolidega (Kihnu) ja Tartu valla koolidega

Ressursside juhtimine
Kooli IT- baasi uuendamine.
Projektide kirjutamine, lisavahendite hankimine.
Kooli ajaloo jäädvustamine.

Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja huvitegevuse lõimimine ja arendamine.
Projektide kaudu õppetegevuse rikastamine.
Traditsiooniliste ürituste jätkamine

Koostöö huvigruppidega
Hoolekoguga tihedama koostöö käivitamine.
Lapsevanemate ootuste väljaselgitamine.
Koostöövõimaluste leidmine/välja selgitamine kohaliku lasteaia, kultuurimaja,
noortekeskuse ja ettevõtetega.

Õppe- ja kasvatuse eesmärgid 2021/2022õa


Juhtimine ja eestvedamine
Kooli arengukava väljatöötamine.
Ametijuhendite kaasajastamine.

Personali juhtimine
Koostööpäevade läbiviimine personali liitmiseks.
Koostöö arendamine teiste väikekoolidega (Kihnu) ja Tartu valla koolidega

Ressursside juhtimine
Kooli IT- baasi uuendamine.
Projektide kirjutamine, lisavahendite hankimine.
Kooli ajaloo jäädvustamine.

Õppe- ja kasvatustöö
Õppe- ja huvitegevuse lõimimine ja arendamine.
Projektide kaudu õppetegevuse rikastamine.
Traditsiooniliste ürituste jätkamine

Koostöö huvigruppidega
Hoolekoguga tihedama koostöö käivitamine.
Lapsevanemate ootuste väljaselgitamine.
Koostöövõimaluste leidmine/välja selgitamine kohaliku lasteaia, kultuurimaja,
noortekeskuse ja ettevõtetega.