Laeva Põhikooli Õpilasesinduse põhimäärus

I ÜLDSÄTTED

1. Laeva Põhikooli (edaspidi kooli) Õpilasesindus (edaspidi ÕE) on kooli vabatahtlik esindus, kuhu kuuluvad 6.-9. klasside õpilased.
2. ÕE liikmed juhinduvad oma tegevuses kooli põhimäärusest, kooli juhtkonna ja ÕE vahelistest kokkulepetest, ÕE põhimäärusest ja Eesti Vabariigi õigusaktidest.
3. ÕE tegevuse aluseks on ÕE põhimäärus, mille kiidab heaks kooli juhtkond ning kinnitab kooli direktor.
4. ÕE valib üldkoosolekul hääletamise teel juhatuse, kes koordineerib ÕE tööd kogu õppeaasta jooksul.
5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on 2/3 6.-9. klasside registreeritud ÕE liikmetest.
6. ÕE -l on õigus korraldada juhatuse liikmete ennetähtaegne vabastamine ja ümbervalimised, kui nad ei täida oma ülesandeid või on kahjustanud ÕE või kooli mainet.
7. ÕE koosoleku otsused fikseeritakse protokollis.

Il ÕE EESMÄRGID

8. ÕE tegevuse eesmärgid on:
8.1 Esindada ja kaitsta kooli õpilaste huve, vajadusi ja seaduslikke õigusi.
8.2 Tõsta õpilaste vastutust ja kohusetunnet.
8.3 Aidata kaasa koolielu ja õppetöö korraldamisel.
8.4 Arendada koostööd õpilaste, õpetajate ja kooli juhtkonna vahel.
8.5 Järgida ja arendada kooli traditsioone.
8.6 Koostöös huvijuhiga korraldada ühisüritusi, konkursse, võistlusi ja leida võimalust vaba aja sisustamiseks.

III LIIKMED

9. ÕE moodustatakse 6. kuni 9. klassi õpilastest.
10. ÕE liikmel on õigus:
10.1. olla valitud ÕE juhatusse;
10.2. algatada kooli õppe-ja kasvatustööga seotud küsimuste arutelu ÕE koosolekul;
10.3.osaleda koolisisestel nõupidamistel ja koosolekutel vastavalt kokkuleppele kooli juhtkonnaga;
10.4. kaitsta õpilaste huve kooli juhtkonna ja õppenõukogu ees, samuti väljaspool kooli;
10.5.  Iuua sidemeid teiste koolide õpilasesindustega nii kodu- kui ka välismaal;
10.6. korraldada üritusi kooli juhtkonna nõusolekul;
11.    ÕE liikme kohustused on:
11.1.    järgida oma tegevuses kooli põhimäärust ja kodukorda, samuti kinni pidada kooli juhtkonna ja ÕE vahelistest kokkulepetest;
11.2 tutvustada ÕE tegevust ja otsuseid klassijuhatajatundides;
12.    ÕE liikmel ei ole õigust vahetult sekkuda õppeprotsessi ja ignoreerida õppemetoodikat;
13.    ÕE liikme võib taandada isikliku avalduse, õpilase lahkumisel Laeva Põhikoolist või ÕE juhatuse otsuse põhjal, milleks võivad olla järgnevad põhjused:
13.1    ta ei osale ÕE koosolekutel;
13.2    ta ei täida õpilasesinduse juhatuse ja koosolekute otsuseid;
13.3    tema käitumine on mitterahuldav.

IV JUHTIMINE

14.    Kooli õpilaste kõrgemaks esindusorganiks on ÕE üldkoosolek, mis tuleb kokku vähemalt üks kord kuu aja jooksul.
15.    ÕE üldkoosolek:
15.1    valib üheks õppeaastaks esimehe, aseesimehe ja sekretäri;
15.2    kinnitab ÕE tööplaani;
15.3    teeb ettepanekuid, avaldusi kooli juhtkonnale ning õppenõukogule;
15.4    võib teha muudatusi ÕE põhimääruses;
16.    Koosoleku käik ja vastuvõetud otsused protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Protokollidega on võimalik tutvuda kõikidel ÕE liikmetel ning kooli juhtkonnal.
17.    ÕE otsused võetakse vastu avaliku hääletamise teel, välja arvatud:
17.1    kõik isikuvalimised tehakse salajase hääletamise teel;
17.2    kui otsuse salajast hääletamist nõuab 2/3 kohalolevatest esindajatest.
18.    Juhatus:
18.1    Juhatus valitakse üheks õppeaastaks.
18.2    Juhatus moodustatakse struktuuri alusel.
18.3    lga juhatuse liige valitakse eraldi toimuvate hääletuste teel.
18.4    Juhatuse valimistest saavad osa võtta kõik kooli registreeritud ÕE liikmed.
18.5    Igal ÕE liikmel on õigus esitada kandidatuur ÕE juhatuse kohale.
18.6    lga ÕE liige saab anda igajuhatuse liikme hääletamisel ühe hääle ühele kandidaadile.
18.7    Iseenda poolt hääletada ei saa
18.8    Juhatusse kinnitatakse kandidaat, kes kogus vastava hääletuse tulemusena enim hääli.
18.9    Kooli ÕE juhatus suhtleb iganädalaselt kas siis koosolekute või e-mailide abil.
18.10    Erakorralise juhatuse koosoleku kutsub kokku ÕE esimees või huvijuht.
18.11    Juhatusel on õigus korraldada juhatuse liikmete ümbervalimised, kui nad ei osale ÕE töös, ei täida oma ülesandeid või on kahjustanud ÕE ja kooli mainet.
18.12    Juhatuse kokkuleppel peab jääma üks juhatuse liige uue õppeaasta juhatusse mentorliikmeks.
18.13    Juhatusel on õigus esitada põhimäärus täiendamisele, parandamisele või muutmisele.
19.    ÕE esimees:
19.1    Uus ÕE esimees (ja juhtkond) valitakse üheks õppeaastaks.
19.2    Esimehe valimisel on hääleõigus ainult ÕE liikmetel.
19.3    Igal ÕE liikmel on õigus esitada kandidatuur ÕE esimehe kohale.
19.4    Iga ÕE liige saab anda hääle vaid ühele esimehe kandidaadile.
19.5    ÕE esimeheks saab hääletusel enim hääli kogunud kandidaat.
20.    Esimehe ülesanded:
20.1    Vahelüli õpetajate ja õpilaste vahel.
20.2    Juhtida ÕE tööd ja koosolekuid.
20.3    Juhul, kui hääled jagunevad 50:50, siis viimase otsuse langetab esimees.

V ÕE ÕIGUSED

21.    Osaleda kooli õppetöö ja tegevuse korraldamisel.
22.    Olla esindatud kooli õppenõukogus ja hoolekogus.
23.    Omada kooli juhtkonnalt informatsiooni koolielu ja õppetöö korraldamisest.
24.    Teha ettepanekuid ja pöördumisi kooli juhtkonnale, õppenõukogule ja hoolekogule.
25.    Kooli juhtkonnaga kokkuleppel viia läbi küsitlusi, algatada ja korraldada ülekoolilisi, maakondlikke, vabariigilisi ja rahvusvahelisi üritusi, konkursse ja võistlusi.
26.    Luua sidemeid teiste koolide õpilasesindustega ja kuuluda maakondlikesse, vabariiklikesse ja rahvusvahelistesse õpilasühendustesse ja organisatsioonidesse.

VI ÕE KOHUSTUSED

27.    ÕE järgib kooli põhimäärust, sisekorraeeskirju, ÕE põhimäärust ja peab kinni kooli juhtkonna ja ÕE vahelistest kokkulepetest.
28.    Edastab informatsiooni ja kokkuvõtteid õpilastele, õpetajatele, kooli juhtkonnale, hoolekogule ja õppenõukogule vastava nõude esitamisel.
29.    Vastutab ÕE poolt korraldatud õpilastegevuse eest koolis ja väljaspool kooli.
30.    ÕE juhatus on kohustatud:
31.    Juhtima kooli ÕE tööd ja tegemisi.
32.    Vastavalt kooli juhtkonna, õppenõukogu ja/või hoolekogu soovile, esitama aruandeid ÕE tegevusest.

VII VARA JA FINANTSEERINGUD

33. ÕE korraldatavate ürituste finantseerimine toimub kooli eelarvest.

VIII TEGEVUSE LÕPETAMINE

34.    ÕE juhatuse tegevuse saab lõpetada ÕE üldkogu vastava hääletuse tulemusena.
35.    ÕE juhatuse tegevuse saab lõpetada juhul kui, ÕE juhatus ei ole kinni pidanud ÕE põhimäärusest või on mingil muul moel põhjustanud koolile kahju.

 

Avaldatud 12.09.2023. Viimati muudetud 19.09.2023.