Lasteaed

Kodukord


1.peatükk

ÜLDSÄTTED

1. Eesmärk

 • Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest, rahvatervise seadusest, haldusmenetluse seadusest ja nendest tulenevatest õigusaktidest, lastekaitse seadusest, Tartu valla koolieelsetesse munitsipaallasteasutustesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korrast (Tartu Vallavalitsuse 18.04.2019.a määrus nr 4).
 • Kodukord on avalik dokument, mis on kättesaadav lasteaia veebilehel (laevalasteaed.onepagefree.com). Laeva Lasteaia (edaspidi lasteaed) kodukord on kohustuslik täitmiseks lastevanematele, lasteasutuse töötajatele ning teistele lasteaias viibivatele inimestele.

2. Tööaeg

 • Lasteaed on avatud tööpäeviti kell 7.00 kuni 18.00.
 • Lasteaed on suletud riiklikel pühadel ja juulikuus töötajate kollektiivpuhkuse ajal.
 • Lasteaia ajutise sulgemise otsustab Tartu vallavalitsus, lapsevanema soovil tagab direktor lasteaia ajutise sulgemise ajaks lapsele asenduskoha asenduslasteaias.
 • Suvekuudel (juuni ja august) on lasteaia töö korraldatud arvestades laste arvu, töötajate puhkusi ja majas teostatavaid remondi töid.
 • Lasteaia lahtiolekuaeg on lühendatud uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelneval tööpäeval kolme tunni võrra.

3. Töökorraldus

 • Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse aluseks on lasteaia õppekava, mille põhjal on koostatud õppeaasta tegevuskava ning rühmade nädalakavad.
 • Lasteaeda laste vastuvõtmine ja sealt välja arvamine toimub vastavalt Tartu valla koolieelsetesse munitsipaallasteasutustesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korrale.

2.peatükk

LASTEAIATASU

4. Lapsevanema poolt kaetav osa

Lastevanemate poolt kaetava osa määr ühe lapse kohta on

 • 01.01.- 31.12.2020 6,5% Vabariigi Valitsuse poolt töölepingu seaduse paragrahvi 29 lõike 5 alusel kehtestatud kuutasu alammäärast;
 • 01.01.- 31.12.2021 8% Vabariigi Valitsuse poolt töölepingu seaduse paragrahvi 29 lõike 5 alusel kehtestatud kuutasu alammäärast (Tartu Vallavolikogu 22.11.2018.a määrus nr 31).

5. Toidukulu

Toidukulu päevamaksumus on 1.80 € (Laeva Lasteaed direktori käskkiri nr 32- K, 15.08.2011).

6. Lasteaiatasu arvestamine

 • Lapsevanem tasub koha kasutamise eest Tartu Vallavolikogu kehtestatud lapsevanema poolt kaetavat osa (edaspidi kohatasu).
 • Kohatasu arvestus algab alates e-keskkonnas ARNO märgitud koha kasutamise alguspäevast ning kestab kuni koha kasutamise lõpupäevani.
 • Kohatasu arvestus ei peatu lapse haiguse tõttu või muul põhjusel lasteasutusest puudumise ajaks, samuti lasteasutuses teenuse osutamise ajutise peatamise ajal.
 • Kohatasu tasutakse jooksva kuu eest 25. kuupäevaks.
 • Lasteasutuse direktor võib lapsevanema taotluse alusel otsustada koha kasutamise peatamise juhul, kui lapsevanem ei soovi kohta kasutada. Koha kasutamise peatumise ajal ei maksa lapsevanem kohatasu.
 • Lapse puudumisel tehakse ümberarvestus toidurahas alates teisest puudumispäevast juhul, kui lapsevanem teatab lapse puudumajäämisest. Kui lapsevanem ei teata lapse puudumajäämisest, on laps kaks esimest päeva toiduarvel ja ümberarvestus tehakse alates kolmandast päevast.
 • Laps võetakse uuesti toiduarvele siis, kui lapsevanem on sellest teatanud hiljemalt kella 10-ks eelmise päeva hommikupoolikul.
 • Lasteaiatasuarve esitatakse vastavalt kokkuleppele kas paberkandjal või elektrooniliselt lapsevanema e-posti aadressile hiljemalt iga kuu 15. kuupäevaks.

3.peatükk

INFOVAHETUS

7. Infovahetus

 • Lasteaia infokanalid on rühma stend, koduleht, facebooki keskkond, Eliis.
 • Laste, perede ja lasteaia personali isikuandmeid töötleb lasteaed lähtudes isikuandmete kaitset ja töötlemist reguleerivate õigusaktide nõuetest.
 • Õppeaasta alguses annab lapsevanem rühma õpetajatele elukoha täpse aadressi ja kontakttelefonide numbrid ning soovitavalt e-posti aadressi.
 • Kontakttelefoni numbri muutusest teatab lapsevanem rühma õpetajale võimalikult kiiresti.

4.peatükk

LAPSE LASTEAEDA TOOMINE JA KOJU VIIMINE

8. Lapse esmakordne lasteaeda tulemine

 • Enne lapse esmakordset lasteaeda tulekut kutsutakse pere lasteaiaga tutvumise päevale (juunikuus).
 • Lapsega esmakordselt lasteaeda tulles püüda leida aega lapse harjutamiseks lastekollektiiviga. Sõltuvalt lapse iseloomust ja käitumisest on harjumise aeg erinev, 1,6-3 aastasel lapsel mitte lühem kui 2 nädalat.
 • Esmakordselt lasteaeda tulles on vajalik rühma õpetajaid teavitada lapse tervislikest eripäradest, toitumisega seonduvast (toiduallergia jms), käitumise ja harjumustega seotud tähelepanekutest või soovidest.
 • 1,6- 2aastaselt lasteaeda tulev laps on suuteline kohanema lasteaia päevakavaga, sööb iseseisvalt ja käib potil (abiga), mähkmeid kasutatakse vajadusel üksnes lõunaune ja talvise õuesoleku ajal.

 

9. Lapse lasteaeda tulemine ja koju minemine

 • Lapsevanem toob lapse lasteaeda puhanuna, puhtana ja korrastatud välimusega.
 • Lapsevanemal on õigus tuua laps lasteaeda ja viia lasteaiast ära talle sobival kellaajal arvestades rühma päevakava.
 • Lapse tulekust peale kella 9.00 või mittetulemisest (haigus või muud põhjused) teatab lapsevanem hiljemalt sama päeva hommikul rühma õpetajale või lasteaia telefonil 7498242.
 • Laps tuleb lasteaeda ja läheb lasteaiast ära koos täiskasvanud saatjaga, kes hommikul annab lapse isiklikult üle rühma õpetajale ja õhtul lahkub, võttes eelnevalt õpetajaga kontakti. Hommikul ja õhtul riietab lapse vanem või lapse saatja.
 • Õpetaja ei anna last kojuminekuks üle alaealisele, võõrale või alkoholijoobes isikule. Alkoholijoobes isikust teavitatakse lasteaia direktorit, valla sotsiaaltöötajat või vajadusel valla konstaablit.
 • Õpetaja annab lapse alaealisele õele või vennale üle vaid lapsevanema vastava kirjaliku avalduse põhjal.
 • Lapsevanem peab arvestama, et ta jõuab lapsele järele tulles lapse riietatud ja koos lapsega lasteaiast lahkuda hiljemalt kella 18.00-ks.
 • Eriolukordades, kui lapsevanem ei jõua lapsele järele õigeaegselt, on tal kohustus teatada sellest koheselt rühma õpetajale. Lapsest, kellele pole kella 18.00-ks järele tuldud, teatab rühma õpetaja lasteaia direktorile, sotsiaaltöötajale või politseile.
 • Soovitav on, et koolieelik käiks lasteaias pidevalt kohal. See loob eelduse, et laps omandab teadmised ja oskused vastavalt lasteaia õppekavale ning saavutab eeldatava koolivalmiduse.

5.peatükk

RIIETUMINE

10. Lapse riietus

 • Laps tuleb lasteaeda puhaste ja tervete riietega (kaasa arvatud saabaste ja jopede lukud) ning korrastatud välimusega.
 • Lapse riided ja jalanõud peavad vastama kasvule, eale ja ilmastikule.
 • Vajalikud on:
 • - vahetusjalanõud – soovitavalt sandaalid või lahtised kingad, mille tallad ei määri põrandat ning mille jalga panekuga ja äravõtmisega laps ise hakkama saab (krõpsuga). Soovitavad ei ole pehme tallaga või tagant lahtised jalanõud;
 • - magamisriided: pidžaama või öösärk;
 • võimlemisriided:
 • - t- särk ja lühikesed püksid saalis toimuvateks liikumistegevusteks eraldi kotis
 • - t- särk, dressid või lühikesed püksid, sokid, tennised või botased, käterätik spordikotiga spordihoones toimuvateks tegevusteks;
 • jalanõud (soovitatavalt krõpsuga), mis sobivad sügisel ja kevadel liikumistundideks õues;
 • õues mängimiseks pange lapsele kaasa selline riietus, mille määrdumise korral ei tule probleeme. Samuti jälgige, et õueriietus vastaks ilmastikule;
 • lapse riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre, salle, helkureid jt ohtlikke detaile;
 • vahetuspesu, -sokid, -kindad;
 • 1,5- 2aastasele lapsele vahetusriided nii toas kui õues olemiseks, vajadusel mähkmed ja niisked puhastuslapid kasutamiseks lõunaune ajal;
 • juuksehari või kamm ja tüdrukutel vajadusel juukseklambrid või patsikummid;
 • pabertaskurätikud;
 • suveperioodil on päikesekaitseks vajalik õhuke müts või rätik;
 • sõrmikud lapsele, kes oskab neid iseseisvalt kätte panna.

6.peatükk

TOITLUSTAMINE

11. Toidukord

 • Lasteaias on 3 toidukorda
 • - hommikusöök kell 8.30;
 • - lõunasöök noorematel lastel kell 12.15, vanematel lastel kell 12.30;
 • õhtuoode kell 16.00.

Lapsevanemal on õigus loobuda mõnest toidukorrast kuu alusel.

12. Menüü

Menüü on koostatud vähemalt kaheks nädalaks. Ühe nädala menüü on iga rühma infostendil.

13. Maiustused

Kokkuleppel rühma õpetajaga võib laps kostitada teisi maiustustega, arvestades seejuures laste arvuga rühmas

7.peatükk

HAIGESTUMINE

14. Haige laps

 • Haiget last lasteaeda tuua on keelatud.
 • Rühma õpetajal on õigus keelduda vastu võtmast haiguse tunnustega last (palavik, nohu, köha, silmapõletik, kõhulahtisus, lööve, trauma jms).
 • Kui laps on lasteaiast koju saadetud ilmsete haigustunnustega, siis peab ta olema kodus jälgimisel vähemalt ühe päeva ka sel juhul, kui haigustunnuseid rohkem ei esine.

15. Ravimite andmine

Rühma õpetaja ei anna lapsele ravimeid.

16. Lapse haigestumine

 • Lapse haigestumisel lasteaias antakse talle esmaabi, teatatakse vanematele ja vajadusel arstile.
 • Lasteasutuses levivast nakkushaiguse puhangust või juhtumist teavitab lasteaia direktor telefoni teel või e-kirjaga Terviseametit ning avaldab vanematele teate, nimetamata seejuures haigestunud ja nakkuskahtlusega laste nimesid.
 • Nakkushaiguste esinemise perioodil rakendatakse lasteaias eri puhastuskorda ja käte pesemise nõudeid, järgides Terviseameti juhiseid.
 • Haige laps saadetakse koju või vajadusel raviasutusse.
 • Lapse haigestumisel nakkushaigusesse (tuulerõuged, sügelised, düsenteeria, leetrid, punetised jms) tuleb lapsevanemal kindlasti teatada sellest lasteaiale.

8.peatükk

MÄNGUASJAD JA LASTE SÜNNIPÄEVADE TÄHISTAMINE

17. Mänguasjad

 • Lasteaeda võib kodust kaasa tuua puhtaid mänguasju või raamatuid rühma õpetaja teadmisel ja kokkuleppel.
 • Lubamatu on kaasa tuua hinnalisi, kergesti purunevaid, väga väikeseid ja ohtlikke mänguasju.
 • Keelatud on kaasa tuua hirmu ning tugevat heli tekitavaid ja vägivaldseid mänge õhutavaid (mõõgad, püstolid jt) mänguasju.
 • Lasteaed ei vastuta kodust kaasa võetud mänguasjade, kelkude ja jalgrataste kadumise või purunemise eest.
 • Lapsel on kohustuslik kanda jalgrattakiivrit. Koduste ratastega lasteaias ei sõideta.
 • Lapsele kaasa antud kelk peab olema tähistatud lapse nimega.

18. Laste sünnipäevade tähistamine

Lasteaias tähistatakse laste sünnipäevi vastavalt rühma traditsioonidele.

9.peatükk

TURVALISUS

19. Turvalisuse tagamine

 • Lasteaia töötajad loovad lasteaias füüsilise- ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.
 • Lasteaias on mängu- ja võimlemisvahendeid, mille konstruktsioon, mõõtmed ja pindade viimistlus vastavad lapse eale ja kasvule ning tagavad ohutu kasutuse. Ronimisredeleid, spordija mänguväljakuid ning võimlemisvahendeid kontrollitakse tootja juhendite kohaselt.
 • Lasteaia mööbel on paigutatud nii, et vältida vigastuste tekkimist ja lastel on võimalikult palju ruumi mängimiseks.
 • Lasteaias on rakendatud meetmed laste omavolilise lasteaia ruumidest ja territooriumilt väljapääsemise tõkestamiseks. Tõkestatud on võõraste isikute omavoliline pääs lasteaia ruumidesse.
 • Lasteaia töökorraldusega on tagatud, et kogu rühma tööaja jooksul on iga kaheteistkümne lapse kohta tööl õpetaja või õpetajat abistav töötaja.
 • Laste puhke- või magamise ajal on laste juures üks töötaja.
 • Kui laste õuesoleku ajal on ühel rühmatöötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa, peab teine rühma töötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal.
 • Õppekäigu ajal tänaval liigeldes kannavad lapsed ja rühma töötajad helkurvesti.
 • Lapsevanemad, lasteaia töötajad sulgevad enda järel väravad.
 • Lasteaia õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va lasteaeda teenindavale transpordile.
 • Lasteaia territooriumil, sh parklas, on keelatud suitsetada (ka e- sigarette) ning tarvitada alkoholi.
 • Lasteaia õueala on lemmikloomavaba.
 • Lasteaia õuealal ei sõida lapsed, lapsevanemad ega töötajad jalgratastel, vaid lükkavad ratast käekõrval. Kiu lapsel on kaasas jalgratas, on kohustuslik kanda jalgrattakiivrit.
 • Lapsed sõidavad jalgratastega lasteaias õpetaja poolt korraldatud tegevustes, matkadel vms.
 • Lapsel pole lubatud lasteaeda kaasa võtta närimiskummi, raha, telefone ning nutiseadmeid.
 • Lapsed, lapsevanemad ja lasteaiatöötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat või lasteasutuse direktorit laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest.
 • Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade lahendamine ja meetmete rakendamine toimub lasteasutuse juhtkonna poolt vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile.

10.peatükk

KOOSTÖÖ

20. Koostöö lastevanematega

 • Pidev ja asjalik koostöö lastevanemate ja lasteaia vahel ning aktiivne osalemine lasteaiaelus on aluseks lapse kohanemisele ja turvatunde tagamisele lasteaias.
 • Lasteaial ja kodul on ühine eesmärk – arendada ja kasvatada last vastavalt tema individuaalsusele. See on võimalik vaid meie ühise koostöö tulemusena. Pöörake tähelepanu rühma tegemistele, sest lapsele on innustav, kui vanemad selle vastu huvi tunnevad.
 • Lasteaias toimuvad ettevõtmised ja üritused, iganädalane õppe- ja kasvatustegevus, menüü ja muud olulised teated on lastevanematele välja pandud iga rühma infostendil. Teavet saab ka facebooki lehelt ja infosüsteemi ELIIS kaudu.
 • Üks kuni kaks korda aastas toimuvad iga rühma lastevanemate ümarlauad.
 • Üks kord aastas (märts – mai) toimuvad arenguvestlused.
 • Info, abi, nõuande jne saamiseks või ettepanekute tegemiseks tuleb pöörduda rühma õpetaja, lasteaia direktori või hoolekogu liikmete poole.
 • Lapsevanema vastutusel avalduse alusel iseseisvalt lasteaias käivate laste vanemad on kohustatud lasteaeda külastama ning õpetajaga kontakti võtma vähemalt 1x nädalas.

11.peatükk

LÕPPSÄTTED

21. Kodukorra kinnitamine, muutmine ja täiendamine

Ettepanekuid kodukorra muutmiseks võivad teha lapsevanemad ja lasteasutuse töötajad.

Kodukorra koostab lasteaia direktor ja esitab selle kinnitamiseks lasteaia hoolekogule.

1.peatükk

ÜLDSÄTTED

1. Eesmärk

 • Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest, rahvatervise seadusest, haldusmenetluse seadusest ja nendest tulenevatest õigusaktidest, lastekaitse seadusest, Tartu valla koolieelsetesse munitsipaallasteasutustesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korrast (Tartu Vallavalitsuse 18.04.2019.a määrus nr 4).
 • Kodukord on avalik dokument, mis on kättesaadav lasteaia veebilehel (laevalasteaed.onepagefree.com). Laeva Lasteaia (edaspidi lasteaed) kodukord on kohustuslik täitmiseks lastevanematele, lasteasutuse töötajatele ning teistele lasteaias viibivatele inimestele.

2. Tööaeg

 • Lasteaed on avatud tööpäeviti kell 7.00 kuni 18.00.
 • Lasteaed on suletud riiklikel pühadel ja juulikuus töötajate kollektiivpuhkuse ajal.
 • Lasteaia ajutise sulgemise otsustab Tartu vallavalitsus, lapsevanema soovil tagab direktor lasteaia ajutise sulgemise ajaks lapsele asenduskoha asenduslasteaias.
 • Suvekuudel (juuni ja august) on lasteaia töö korraldatud arvestades laste arvu, töötajate puhkusi ja majas teostatavaid remondi töid.
 • Lasteaia lahtiolekuaeg on lühendatud uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelneval tööpäeval kolme tunni võrra.

3. Töökorraldus

 • Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse aluseks on lasteaia õppekava, mille põhjal on koostatud õppeaasta tegevuskava ning rühmade nädalakavad.
 • Lasteaeda laste vastuvõtmine ja sealt välja arvamine toimub vastavalt Tartu valla koolieelsetesse munitsipaallasteasutustesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korrale.

2.peatükk

LASTEAIATASU

4. Lapsevanema poolt kaetav osa

Lastevanemate poolt kaetava osa määr ühe lapse kohta on

 • 01.01.- 31.12.2020 6,5% Vabariigi Valitsuse poolt töölepingu seaduse paragrahvi 29 lõike 5 alusel kehtestatud kuutasu alammäärast;
 • 01.01.- 31.12.2021 8% Vabariigi Valitsuse poolt töölepingu seaduse paragrahvi 29 lõike 5 alusel kehtestatud kuutasu alammäärast (Tartu Vallavolikogu 22.11.2018.a määrus nr 31).

5. Toidukulu

Toidukulu päevamaksumus on 1.80 € (Laeva Lasteaed direktori käskkiri nr 32- K, 15.08.2011).

6. Lasteaiatasu arvestamine

 • Lapsevanem tasub koha kasutamise eest Tartu Vallavolikogu kehtestatud lapsevanema poolt kaetavat osa (edaspidi kohatasu).
 • Kohatasu arvestus algab alates e-keskkonnas ARNO märgitud koha kasutamise alguspäevast ning kestab kuni koha kasutamise lõpupäevani.
 • Kohatasu arvestus ei peatu lapse haiguse tõttu või muul põhjusel lasteasutusest puudumise ajaks, samuti lasteasutuses teenuse osutamise ajutise peatamise ajal.
 • Kohatasu tasutakse jooksva kuu eest 25. kuupäevaks.
 • Lasteasutuse direktor võib lapsevanema taotluse alusel otsustada koha kasutamise peatamise juhul, kui lapsevanem ei soovi kohta kasutada. Koha kasutamise peatumise ajal ei maksa lapsevanem kohatasu.
 • Lapse puudumisel tehakse ümberarvestus toidurahas alates teisest puudumispäevast juhul, kui lapsevanem teatab lapse puudumajäämisest. Kui lapsevanem ei teata lapse puudumajäämisest, on laps kaks esimest päeva toiduarvel ja ümberarvestus tehakse alates kolmandast päevast.
 • Laps võetakse uuesti toiduarvele siis, kui lapsevanem on sellest teatanud hiljemalt kella 10-ks eelmise päeva hommikupoolikul.
 • Lasteaiatasuarve esitatakse vastavalt kokkuleppele kas paberkandjal või elektrooniliselt lapsevanema e-posti aadressile hiljemalt iga kuu 15. kuupäevaks.

3.peatükk

INFOVAHETUS

7. Infovahetus

 • Lasteaia infokanalid on rühma stend, koduleht, facebooki keskkond, Eliis.
 • Laste, perede ja lasteaia personali isikuandmeid töötleb lasteaed lähtudes isikuandmete kaitset ja töötlemist reguleerivate õigusaktide nõuetest.
 • Õppeaasta alguses annab lapsevanem rühma õpetajatele elukoha täpse aadressi ja kontakttelefonide numbrid ning soovitavalt e-posti aadressi.
 • Kontakttelefoni numbri muutusest teatab lapsevanem rühma õpetajale võimalikult kiiresti.

4.peatükk

LAPSE LASTEAEDA TOOMINE JA KOJU VIIMINE

8. Lapse esmakordne lasteaeda tulemine

 • Enne lapse esmakordset lasteaeda tulekut kutsutakse pere lasteaiaga tutvumise päevale (juunikuus).
 • Lapsega esmakordselt lasteaeda tulles püüda leida aega lapse harjutamiseks lastekollektiiviga. Sõltuvalt lapse iseloomust ja käitumisest on harjumise aeg erinev, 1,6-3 aastasel lapsel mitte lühem kui 2 nädalat.
 • Esmakordselt lasteaeda tulles on vajalik rühma õpetajaid teavitada lapse tervislikest eripäradest, toitumisega seonduvast (toiduallergia jms), käitumise ja harjumustega seotud tähelepanekutest või soovidest.
 • 1,6- 2aastaselt lasteaeda tulev laps on suuteline kohanema lasteaia päevakavaga, sööb iseseisvalt ja käib potil (abiga), mähkmeid kasutatakse vajadusel üksnes lõunaune ja talvise õuesoleku ajal.

 

9. Lapse lasteaeda tulemine ja koju minemine

 • Lapsevanem toob lapse lasteaeda puhanuna, puhtana ja korrastatud välimusega.
 • Lapsevanemal on õigus tuua laps lasteaeda ja viia lasteaiast ära talle sobival kellaajal arvestades rühma päevakava.
 • Lapse tulekust peale kella 9.00 või mittetulemisest (haigus või muud põhjused) teatab lapsevanem hiljemalt sama päeva hommikul rühma õpetajale või lasteaia telefonil 7498242.
 • Laps tuleb lasteaeda ja läheb lasteaiast ära koos täiskasvanud saatjaga, kes hommikul annab lapse isiklikult üle rühma õpetajale ja õhtul lahkub, võttes eelnevalt õpetajaga kontakti. Hommikul ja õhtul riietab lapse vanem või lapse saatja.
 • Õpetaja ei anna last kojuminekuks üle alaealisele, võõrale või alkoholijoobes isikule. Alkoholijoobes isikust teavitatakse lasteaia direktorit, valla sotsiaaltöötajat või vajadusel valla konstaablit.
 • Õpetaja annab lapse alaealisele õele või vennale üle vaid lapsevanema vastava kirjaliku avalduse põhjal.
 • Lapsevanem peab arvestama, et ta jõuab lapsele järele tulles lapse riietatud ja koos lapsega lasteaiast lahkuda hiljemalt kella 18.00-ks.
 • Eriolukordades, kui lapsevanem ei jõua lapsele järele õigeaegselt, on tal kohustus teatada sellest koheselt rühma õpetajale. Lapsest, kellele pole kella 18.00-ks järele tuldud, teatab rühma õpetaja lasteaia direktorile, sotsiaaltöötajale või politseile.
 • Soovitav on, et koolieelik käiks lasteaias pidevalt kohal. See loob eelduse, et laps omandab teadmised ja oskused vastavalt lasteaia õppekavale ning saavutab eeldatava koolivalmiduse.

5.peatükk

RIIETUMINE

10. Lapse riietus

 • Laps tuleb lasteaeda puhaste ja tervete riietega (kaasa arvatud saabaste ja jopede lukud) ning korrastatud välimusega.
 • Lapse riided ja jalanõud peavad vastama kasvule, eale ja ilmastikule.
 • Vajalikud on:
 • - vahetusjalanõud – soovitavalt sandaalid või lahtised kingad, mille tallad ei määri põrandat ning mille jalga panekuga ja äravõtmisega laps ise hakkama saab (krõpsuga). Soovitavad ei ole pehme tallaga või tagant lahtised jalanõud;
 • - magamisriided: pidžaama või öösärk;
 • võimlemisriided:
 • - t- särk ja lühikesed püksid saalis toimuvateks liikumistegevusteks eraldi kotis
 • - t- särk, dressid või lühikesed püksid, sokid, tennised või botased, käterätik spordikotiga spordihoones toimuvateks tegevusteks;
 • jalanõud (soovitatavalt krõpsuga), mis sobivad sügisel ja kevadel liikumistundideks õues;
 • õues mängimiseks pange lapsele kaasa selline riietus, mille määrdumise korral ei tule probleeme. Samuti jälgige, et õueriietus vastaks ilmastikule;
 • lapse riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre, salle, helkureid jt ohtlikke detaile;
 • vahetuspesu, -sokid, -kindad;
 • 1,5- 2aastasele lapsele vahetusriided nii toas kui õues olemiseks, vajadusel mähkmed ja niisked puhastuslapid kasutamiseks lõunaune ajal;
 • juuksehari või kamm ja tüdrukutel vajadusel juukseklambrid või patsikummid;
 • pabertaskurätikud;
 • suveperioodil on päikesekaitseks vajalik õhuke müts või rätik;
 • sõrmikud lapsele, kes oskab neid iseseisvalt kätte panna.

6.peatükk

TOITLUSTAMINE

11. Toidukord

 • Lasteaias on 3 toidukorda
 • - hommikusöök kell 8.30;
 • - lõunasöök noorematel lastel kell 12.15, vanematel lastel kell 12.30;
 • õhtuoode kell 16.00.

Lapsevanemal on õigus loobuda mõnest toidukorrast kuu alusel.

12. Menüü

Menüü on koostatud vähemalt kaheks nädalaks. Ühe nädala menüü on iga rühma infostendil.

13. Maiustused

Kokkuleppel rühma õpetajaga võib laps kostitada teisi maiustustega, arvestades seejuures laste arvuga rühmas

7.peatükk

HAIGESTUMINE

14. Haige laps

 • Haiget last lasteaeda tuua on keelatud.
 • Rühma õpetajal on õigus keelduda vastu võtmast haiguse tunnustega last (palavik, nohu, köha, silmapõletik, kõhulahtisus, lööve, trauma jms).
 • Kui laps on lasteaiast koju saadetud ilmsete haigustunnustega, siis peab ta olema kodus jälgimisel vähemalt ühe päeva ka sel juhul, kui haigustunnuseid rohkem ei esine.

15. Ravimite andmine

Rühma õpetaja ei anna lapsele ravimeid.

16. Lapse haigestumine

 • Lapse haigestumisel lasteaias antakse talle esmaabi, teatatakse vanematele ja vajadusel arstile.
 • Lasteasutuses levivast nakkushaiguse puhangust või juhtumist teavitab lasteaia direktor telefoni teel või e-kirjaga Terviseametit ning avaldab vanematele teate, nimetamata seejuures haigestunud ja nakkuskahtlusega laste nimesid.
 • Nakkushaiguste esinemise perioodil rakendatakse lasteaias eri puhastuskorda ja käte pesemise nõudeid, järgides Terviseameti juhiseid.
 • Haige laps saadetakse koju või vajadusel raviasutusse.
 • Lapse haigestumisel nakkushaigusesse (tuulerõuged, sügelised, düsenteeria, leetrid, punetised jms) tuleb lapsevanemal kindlasti teatada sellest lasteaiale.

8.peatükk

MÄNGUASJAD JA LASTE SÜNNIPÄEVADE TÄHISTAMINE

17. Mänguasjad

 • Lasteaeda võib kodust kaasa tuua puhtaid mänguasju või raamatuid rühma õpetaja teadmisel ja kokkuleppel.
 • Lubamatu on kaasa tuua hinnalisi, kergesti purunevaid, väga väikeseid ja ohtlikke mänguasju.
 • Keelatud on kaasa tuua hirmu ning tugevat heli tekitavaid ja vägivaldseid mänge õhutavaid (mõõgad, püstolid jt) mänguasju.
 • Lasteaed ei vastuta kodust kaasa võetud mänguasjade, kelkude ja jalgrataste kadumise või purunemise eest.
 • Lapsel on kohustuslik kanda jalgrattakiivrit. Koduste ratastega lasteaias ei sõideta.
 • Lapsele kaasa antud kelk peab olema tähistatud lapse nimega.

18. Laste sünnipäevade tähistamine

Lasteaias tähistatakse laste sünnipäevi vastavalt rühma traditsioonidele.

9.peatükk

TURVALISUS

19. Turvalisuse tagamine

 • Lasteaia töötajad loovad lasteaias füüsilise- ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.
 • Lasteaias on mängu- ja võimlemisvahendeid, mille konstruktsioon, mõõtmed ja pindade viimistlus vastavad lapse eale ja kasvule ning tagavad ohutu kasutuse. Ronimisredeleid, spordija mänguväljakuid ning võimlemisvahendeid kontrollitakse tootja juhendite kohaselt.
 • Lasteaia mööbel on paigutatud nii, et vältida vigastuste tekkimist ja lastel on võimalikult palju ruumi mängimiseks.
 • Lasteaias on rakendatud meetmed laste omavolilise lasteaia ruumidest ja territooriumilt väljapääsemise tõkestamiseks. Tõkestatud on võõraste isikute omavoliline pääs lasteaia ruumidesse.
 • Lasteaia töökorraldusega on tagatud, et kogu rühma tööaja jooksul on iga kaheteistkümne lapse kohta tööl õpetaja või õpetajat abistav töötaja.
 • Laste puhke- või magamise ajal on laste juures üks töötaja.
 • Kui laste õuesoleku ajal on ühel rühmatöötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa, peab teine rühma töötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal.
 • Õppekäigu ajal tänaval liigeldes kannavad lapsed ja rühma töötajad helkurvesti.
 • Lapsevanemad, lasteaia töötajad sulgevad enda järel väravad.
 • Lasteaia õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va lasteaeda teenindavale transpordile.
 • Lasteaia territooriumil, sh parklas, on keelatud suitsetada (ka e- sigarette) ning tarvitada alkoholi.
 • Lasteaia õueala on lemmikloomavaba.
 • Lasteaia õuealal ei sõida lapsed, lapsevanemad ega töötajad jalgratastel, vaid lükkavad ratast käekõrval. Kiu lapsel on kaasas jalgratas, on kohustuslik kanda jalgrattakiivrit.
 • Lapsed sõidavad jalgratastega lasteaias õpetaja poolt korraldatud tegevustes, matkadel vms.
 • Lapsel pole lubatud lasteaeda kaasa võtta närimiskummi, raha, telefone ning nutiseadmeid.
 • Lapsed, lapsevanemad ja lasteaiatöötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat või lasteasutuse direktorit laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest.
 • Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade lahendamine ja meetmete rakendamine toimub lasteasutuse juhtkonna poolt vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile.

10.peatükk

KOOSTÖÖ

20. Koostöö lastevanematega

 • Pidev ja asjalik koostöö lastevanemate ja lasteaia vahel ning aktiivne osalemine lasteaiaelus on aluseks lapse kohanemisele ja turvatunde tagamisele lasteaias.
 • Lasteaial ja kodul on ühine eesmärk – arendada ja kasvatada last vastavalt tema individuaalsusele. See on võimalik vaid meie ühise koostöö tulemusena. Pöörake tähelepanu rühma tegemistele, sest lapsele on innustav, kui vanemad selle vastu huvi tunnevad.
 • Lasteaias toimuvad ettevõtmised ja üritused, iganädalane õppe- ja kasvatustegevus, menüü ja muud olulised teated on lastevanematele välja pandud iga rühma infostendil. Teavet saab ka facebooki lehelt ja infosüsteemi ELIIS kaudu.
 • Üks kuni kaks korda aastas toimuvad iga rühma lastevanemate ümarlauad.
 • Üks kord aastas (märts – mai) toimuvad arenguvestlused.
 • Info, abi, nõuande jne saamiseks või ettepanekute tegemiseks tuleb pöörduda rühma õpetaja, lasteaia direktori või hoolekogu liikmete poole.
 • Lapsevanema vastutusel avalduse alusel iseseisvalt lasteaias käivate laste vanemad on kohustatud lasteaeda külastama ning õpetajaga kontakti võtma vähemalt 1x nädalas.

11.peatükk

LÕPPSÄTTED

21. Kodukorra kinnitamine, muutmine ja täiendamine

Ettepanekuid kodukorra muutmiseks võivad teha lapsevanemad ja lasteasutuse töötajad.

Kodukorra koostab lasteaia direktor ja esitab selle kinnitamiseks lasteaia hoolekogule.